โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พลังงานชีวภาพ...พลังแห่งพระปรีชาญาณ

  • 6 พฤศจิกายน 2559
  • 1427 ครั้ง
พลังงานชีวภาพ...พลังแห่งพระปรีชาญาณ

นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของประชาชนชาวไทย ที่ได้เกิดและอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถ พระวิสัยทัศน์ด้านพลังงาน
ทดแทนที่ทรงเริ่มต้นศึกษาวิจัยขึ้นมานานกว่า ๓๐ ปี ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น ทำให้ปัจจุบันประชาชนชาวไทยได้มีทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนที่คนไทยสามารถผลิตได้เอง สามารถลดปริมาณการนำเข้าได้เป็นจำนวนมาก
#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9