โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พลังน้ำ...พลังแห่งน้ำพระราชหฤทัย

  • 5 พฤศจิกายน 2559
  • 1337 ครั้ง
พลังน้ำ...พลังแห่งน้ำพระราชหฤทัย

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยเรื่อง “น้ำ” เป็นอันดับต้นๆ เพราะทรงทราบว่าเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชดำริมากมายเกี่ยวกับการจัดการ “น้ำ” เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำในการทำการเกษตรอย่างพอเพียง ในเวลาเดียวกัน พระองค์ยังทรงมีพระราชดำริให้นำ “น้ำ” ที่กักเก็บเอาไว้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างองค์รวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9