โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"

  • 1 พฤศจิกายน 2559
  • 1143 ครั้ง
ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ

1. ความมีเหตุผล คือ การทำอะไรด้วยเหตุผล อย่าไปตามกระแส ตามอารมณ์ ไม่ใช่โลกของโลกาภิวัตน์อย่างนี้ ก็ไหลตามเขาไป โดยไม่ดูสภาพตัวเอง ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนการพัฒนาที่แล้วๆ มา
2. พอประมาณ คือ อย่าทำอะไรเกินตัว ให้ดูศักยภาพที่มีของตัวเอง
3. มีภูมิคุ้มกันตนเอง คือ การเตรียมพร้อมก่อนได้รับผลกระทบ หากกระทบอะไร ก็ให้กระทบแค่พอสมควร รู้จักบริหารความเสี่ยง
#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9