โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

๕ ธันวา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

  • 5 ธันวาคม 2559
  • 1557 ครั้ง
๕ ธันวา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

๕ ธันวา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความเจริญรุ่งเรืองของราษฎรและประเทศชาติ อีกทั้งพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถ ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาพลังงาน การชลประทาน การพัฒนาทรัพยากรน้ำ กระทั่งด้านศิลปะต่างๆ ล้วนเป็นแรงบันดาลใจต่อผู้คนในการดำเนินชีวิต การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคมส่วนรวม

ด้วยพระปรีชาสามารถในทุกแขนง และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ส่งผลให้ปวงชนชาวไทยต่างดำเนินชีวิตภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระองค์ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า และเกษตรกรรม การพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย"

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย 
#รัชกาลที่9 #วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ #พลังงานไทย