โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เกี่ยวกับเรา

ที่มา

ในปี พ.ศ 2539 ประเทศไทยประสบปัญหาด้านพลังงานเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนในประเทศใช้พลังงานกันอย่างฟุ่มเฟือย โครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” จึงเป็นโครงการที่ก่อตั้งมีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้โครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” ประสบความสำเร็จโดยสามารถปลุกกระแสให้ประชาชนตื่นตัวและรู้จักการประหยัดพลังงานอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้จากแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาของรวมพลังหาร 2 ทำให้คนทุกรุ่นในตอนนั้นรู้จักและเข้าใจสื่อความหมายเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์โฆษณาที่ถูกเผยแพร่ อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาชุด อาเม้ง ป.ปลา, ชุดทางเดียวกันไปด้วยกันโดยป๋าเทพ โพธิ์งาม, ชุดแหล่หาร 2 ของโน้ส-อุดม แต้พานิช โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุด อาเม้ง ป.ปลา ที่ทำให้คนไทยท่องจำอาขยาน ป.ปลานั้นหายาก... ติดปากกันจนมาถึงทุกวันนี้

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์หลักของโครงการ รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้  นอกจะทำหน้าที่สื่อสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงานได้อย่างดีแล้ว ยังมีอีกบทบาทสำคัญ คือ การช่วยเผยแพร่ผลงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้กับประเทศไทยอีกด้วย โดยผลงานโฆษณาของโครงการรวมพลังหาร  2  คิดก่อนใช้ สามารถคว้ารางวัลทั้งในระดับชาติไปจนถึงระดับโลกได้มากมายรางวัล